Przejdź do treści

Ogólne Warunki Handlowe w firmie Berg Zäune Karol Górski.

 

1. Zakres
1.1. Poniższe warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez firmę Berg Zäune Karol Górski z siedzibą w Witnicy i pełnią rolę nadrzędną wobec warunków zakupu Kupującego. Wszystkie stawki i oferty podlegają niniejszym warunkom, a przyjęcie zamówienia oznacza ich akceptację. Wszelkie zmiany i korekty niniejszych warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności. W wypadku sprzeczności lub różnic pomiędzy niniejszymi warunkami a szczególnymi warunkami podanymi w innych dokumentach Sprzedawcy zaadresowanych do Kupującego obowiązują warunki szczególne.
1.2. „Sprzedający” oznacza firme pod nazwą Berg Zäune Karol Górski, ul. Sportowa 19, 66-460 Witnica sprzedającą Produkty „Kupującemu”.
1.3. „Kupujący” oznacza klienta Sprzedającego. Każdy z wymienionych podmiotów zwany jest dalej z osobna „Stroną” oraz łącznie „Stronami”.
1.4. „Warunki” oznaczają niniejsze warunki sprzedaży.
1.5. „Produkty” oznaczają wszelkie wyroby lub towary lub wszelkie części lub komponenty lub usługi sprzedawane Kupującemu przez Sprzedającego.
1.6. Wyłącznie niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkiej sprzedaży Produktów Kupującemu przez Sprzedającego. Wszelkie zmiany w niniejszych Warunkach dla swej ważności wymagać będą pisemnej zgody obydwu Stron w odpowiednim terminie, podpisanej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
1.7. Zamówienie złożone przez Kupującemu na ręce Sprzedającego uznawać się będzie za bezwarunkową akceptację niniejszych Warunków.
1.8. Z uwzględnieniem powyższego punktu 1.6, Warunki będą stanowić nieodłączną części wszelkich umów i uzgodnień dotyczących sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
1.9. Z uwzględnieniem powyższego punktu 1.6, zmiany w niniejszych Warunkach proponowane przez Kupującego i zaakceptowane przez Sprzedającego będą zawsze wprowadzane na ryzyko i na odpowiedzialność Kupującego, a wszelkie koszty takich zmian poniesie Kupujący.

2. Dostawy
2.1. Terminy dostaw i montażów określone w jakichkolwiek ofertach lub na formularzu akceptacji zamówienia lub innym nośniku są terminami przybliżonymi i nie stanowią w żadnym razie wiążącego zobowiązania Sprzedającego wobec Kupującego.
2.2 Kupujący może samodzielnie dokonać odbioru Produktów, jednakże w takim przypadku odbiór Produktów powinien nastąpić w przeciągu maksymalnie 5 dni roboczych od wskazanej Kupującemu przez Sprzedającego daty gotowości do odbioru Produktów.
W przypadku gdy Kupujący nie odbierze Produktów w określonym powyżej terminie, Sprzedający ma prawo obciążenia Kupującego dodatkową opłatą za magazynowanie Produktów.

3. Oferty
3.1. Oferta Sprzedającego nie stanowi nieodwołalnej oferty. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania się z takiej oferty oraz jej zmiany w każdej chwili przed potwierdzeniem zamówienia przez Kupującego.
3.2. Gdy Sprzedający składa ofertę, Sprzedający ma prawo, o ile nie zostanie określone inaczej na piśmie, odwołać ofertę w ciągu dziesięciu (10) dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał akceptację Kupującego dla takiej oferty.
3.3. Jeśli Kupujący dostarcza dane, rysunki, wielkości, itd. Sprzedającemu, Sprzedający uznawał będzie je za prawidłowe i kompletne i będzie mógł opierać na nich swoją ofertę.

4. Ceny
4.1. Sprzedający będzie miał prawo w każdej chwili do cen tak, aby uwzględniały one inflację i wzrost kosztów, w tym, między innymi, koszty nabycia Produktów lub materiałów, transportu, robocizny i innych narzutów, zwiększenie jakichkolwiek nakładanych podatków, ceł i/lub innych opłat i/lub wszelkie wahania kursów wymiany.

5. Warunki płatności
5.1. Płatność za faktury będzie realizowana (i) w walucie określonej na fakturze, (ii) na rachunek bankowy określony na fakturze lub gotówką i (iii) w terminie określonym na fakturze.
5.2. Jeśli Kupujący nie stosuje się do zobowiązań określonych w niniejszych Warunkach, w tym, między innymi, zobowiązania do zapłaty ceny zakupu, natychmiast zostanie uznany odpowiedzialnego za naruszenie postanowień Umowy, ze skutkiem natychmiastowym i bez potrzeby wnoszenia sprawy do sądu. W takim przypadku: (i) Sprzedający będzie miał prawo do zawieszenia realizacji swoich obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, w tym, między innymi, będzie miał prawo zawiesić dostarczanie lub zamontowanie produktów bez zwalniania Kupującego z jego obowiązków, oraz (ii) wszelkie kwoty i odsetki płatne wobec Kupującego staną się natychmiastowo należne Sprzedającemu.
5.3. Wszelki kredyt oraz warunki gwarancji udzielone Kupującemu mogą zostać zmienione lub odebrane w każdej chwili w przypadku braku zapłaty pełnej kwoty zawartej w umowie i ustalonej z Kupującym.
5.4. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego, Sprzedający będzie miał prawo do naliczania odsetek w wysokości jeden i pół procent (1,5%) miesięcznie lub, jeśli takowe odsetki są wyższe, odsetek ustawowych zgodnie z przepisami prawa kraju zamieszkania Kupującego naliczanych od kwoty zaległej; część miesiąca będzie uznawana za cały miesiąc. Wszelkie koszty, adwokackie i inne, ponoszone przez Sprzedającego w odniesieniu do naruszenia wszelkich obowiązków Kupującego będzie pokrywał Kupujący. Koszty inne niż adwokackie będą wynosić minimum dziesięć procent (10%) wszelkich zaległych kwot.
5.5. Sprzedający będzie miał prawo zawsze i według swojego własnego uznania i ze skutkiem natychmiastowym kompensować wszelkie kwoty i/lub opłaty należne ze strony Kupującego z kwotami należnymi ze strony Sprzedającego wobec Kupującego.

6. Tytuł własności
6.1. Jeśli Kupujący nie wypełni jakiegokolwiek ze swoich obowiązków wynikających z niniejszych warunków i wszelkich umów związanych ze sprzedażą zawartych między Sprzedającym a Kupującym, Sprzedający będzie miał prawo do przejęcia w dowolnym momencie Produktów, do których prawo jest zastrzeżone, gdziekolwiek się one znajdują, bez szkody dla prawa Sprzedającego do rekompensaty od Kupującego w zawiązku z niedopełnieniem obowiązków Kupującego.

7. Gwarancja
7.1. Sprzedający gwarantuje przez okres 24 miesięcy, że Produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawstwa pod warunkiem normalnego użytkowania i obsługi. Sprzedający nie daje żadnych innych, wyraźnych ani dorozumianych, gwarancji odnoszących się do Produktów. Kupujący nie będzie odpowiedzialny za żadne roszczenia stron trzecich.
7.2. Okresem gwarancji jest okres czasu określony w umowie. Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za wady w Produktach spowodowane normalnym zużyciem. Prawa określone w niniejszej gwarancji przysługują wyłącznie Kupującemu i nie przysługują klientom ani użytkownikom towaru Kupującego.
7.3. W przypadku wad w części dostarczonych Produktów Sprzedający będzie miał prawo do skontrolowania i usunięcia takich wad. Kupujący da Sprzedającemu rozsądny okres czasu, w którym Sprzedający będzie miał możliwość naprawić wadliwy produkt.
7.4. Reklamacje dotyczące wad widocznych w produktach będą zgłaszane Sprzedającemu w ciągu 1 dni od dostawy lub montażu. Kupujący będzie rejestrował wady w odpowiedniej dokumentacji transportowej i zachowa wadliwe Produkty jako dowód. Kupujący, tylko na żądanie Sprzedającego, będzie zwracał wadliwe Produkty Sprzedającemu w ich oryginalnych opakowaniach. Tylko w zakresie, w jakim dział reklamacji Sprzedającego uzna, że reklamacje są uzasadnione, Sprzedający, według swojego uznania zastąpi lub naprawi Produkty. Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za żadne straty ani wady widoczne w Produktach w transporcie ani za wady w dostarczonych produktach ani za widoczne niedobory jeśli Kupujący nie zawiadomi o tym Sprzedającego w ciągu 2 dni od daty dostawy określonej w harmonogramie i/lub daty faktycznej dostawy i montażu. Na taki dzień, produkty będą uznane za dostarczone w dobrym stanie. Bezzwłocznie z chwilą dostawy, inspektor jakości Kupującego skontroluje Produkty pod względem jakościowym i ilościowym. Kontrola taka będzie opierać się na dokumentacji transportowej, próbkach Sprzedającego i/lub specyfikacjach właściwych dla Produktów.
7.4. Reklamacje dotyczące wad ukrytych w Produktach, które pojawią się w późniejszym okresie, muszą być zgłaszane Sprzedającemu bezzwłocznie po ich pojawieniu się.Kupujący bezzwłocznie zawiadomi dział reklamacji Sprzedającego o takiej reklamacji.
7.5 Gwarancja nie obowiązuje w przypadku, gdy Firma Berg Zäune nie otrzyma całkowitej płatności za dostarczenie produktów i wykonania usługi montażu.

8. Poufność
Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania żadnej stronie trzeciej poufnych informacji otrzymanych od Sprzedającego w związku ze sprzedażą i/lub umową związaną ze sprzedażą. Ponadto Kupujący zobowiązuje się do wykorzystywania takich informacji wyłącznie do celów wykonywania swoich zobowiązań wobec Sprzedającego, z wyjątkiem innych celów wymaganych przez prawo lub za pisemną zgodą Sprzedającego.
sprzedażą, zgodnie z punktem 16.1 powyżej, wszelkie zadłużenie Kupującego lub Sprzedającego stanie się należne i płatne ze skutkiem natychmiastowym, a Sprzedający będzie zwolniony z wszelkich dalszych zobowiązań do dostarczenia jakichkolwiek Produktów do Kupującego zgodnie z takimi umowami sprzedaży i/lub umowami związanymi ze sprzedażą.

9. Obowiązujący język
Językiem, w którym niniejsze Warunki zostały sporządzone i który obowiązuje w niniejszych Warunkach jest język polski. Wszelkie tłumaczenia niniejszych Warunków służą jedynie wygodzie czytającego.

You cannot copy content of this page

Berg Zäune